Tehnoloiiju attistiba un civilizacijas attistiba

Paðreizçjos laikos kopâ ar tehnoloìisko progresu aktivitâtes, kas lîdz pçdçjiem brîþiem tika pârdotas, bija neiespçjamas. Viss pateicoties lielajam progresam, kas notiek pâr nakts priekðâ.

Neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas tiek veiktas, saglabâjot mobilo tâlruni - pat tajâs paaudzçs, kas dzimuðas ðajos desmitos gados, mobilâ tâlruòa trûkums ir kaut kas gandrîz neiespçjams iedomâties. Tâpçc ðis vadoðais piemçrs parâda transformâciju, kas pastâv mûsu klâtbûtnç.

Tomçr tehnoloìiskâ attîstîba ir gan citas ikdienas dzîves çrtîbas, gan pakâpeniska jau sen pastâvoðo lietu uzlaboðana. Piemçrs, protams, ir kamera, kas pazîstama jau vairâkus gadu desmitus. Paðlaik viena no tendencçm, ko rada ðâda veida audiovizuâlais aprîkojums, ir to pakâpeniska samazinâðana. Tas ir galvenokârt, lai palielinâtu to lietoðanas çrtumu, padarot tos pieejamâkus neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcijai, kas nav ikviena acu priekðâ, ir arî jauns elements - tas var apdraudçt privâtuma sajûtu. Kâdâ veidâ - jautâjoðs skeptiíis jautâs. Labi, piemçram, uzstâdot mçríi tâdâ nozîmç, ka mçs nevaram aizdomâs par to, ka tajos var bût attçla ierakstîtâji.

Mikroskopu kameras, jo mçs jau esam nonâkuði lîdz ðâdai miniaturizâcijas pakâpei, var bût plânâkas par galvu. Pateicoties tam, ir pateicîgs rîks par gandrîz spiegoðanu. Protams, vidusmçra parastajai personai tas izklausâs kâ daiïliteratûra. No otras puses, ja mçs òemtu vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar ðâdu kameru, kuras dalîbnieki nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâs izveidi, tad katrai hipotçzei ir atðíirîga gaisma.

Mikroskopiskâ attçlu reìistrâcija var bût pat ekonomiskajai izlûkoðanai, skatoties uz laulâto, kas tiek turçts aizdomâs par neticîbu, un visbeidzot, skatoties uz sistçmu konkrçtâ pilsçtâ kâ alternatîvu uzraudzîbu. Bez jebkâda iemesla mikroskopu kameras izmantoðana bûs noderîgs lîdzeklis attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlajai kamerai nav iemesla pastâvçt.