Preeu briva aprite

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

Precîza atbilde uz jautâjumu "Kas ir CE sertifikâts?" ir apvienots ar Eiropas Savienîbas darbîbas pamatprincipu skaidrojumu. Iespçjams, ka tâs darbîbas iemesls ir trîs principi: preèu, sievieðu un kapitâla brîva aprite. Lai îstenotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis nolçma novçrst visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai un papildus izveidoja kopçju politiku nolîgumâ ar treðâm valstîm. Rezultâtâ Kopienas tirgû tika izveidots apmaiòas apgabals, kas ir lîdzîgs kâdai valstij. Jûs saòçmât vienotâ vietçjâ tirgus vai kopçjâ tirgus nosaukumu.

Formexplode

Kopçjais vietçjais tirgus un materiâlu iegâde

Valstu prasîbas attiecîbâ uz zîmoliem un produktu droðîbu ir veselîgâkâs problçmas, kas saistîtas ar tirdzniecîbu starp valstîm. Jebkurâ valstî bija daþâdi likumi un daudzumi, kas bûtiski atðíîrâs daþâdâs valstîs. Raþotâjam, kurð vçlçjâs piedâvât savus darbus citâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Lai novçrstu ðíçrðïus tirdzniecîbai, bija nepiecieðams atcelt ðîs atðíirîbas. Nevarçja atcelt standartus attiecîbâ uz materiâlu apriti. Tâpçc vienîgais risinâjums bija apvienot visas kopienas daïas, pateicoties kurâm tirdzniecîbas apmaiòa bija pakïauta ðîm prasîbâm.

Pirmajâ posmâ tika mçìinâts reglamentçt ES noteikumus attiecîbâ uz atseviðíâm izstrâdâjumu un produktu kategorijâm. Òemot vçrâ ievçrojamos sareþìîtîbas un laikietilpîgos procesus, ðâds risinâjums tika atcelts.

Risinâjums izrâdîjâs vienkârðota pieeja tehniskâs saskaòoðanas jautâjumam. Ir noteiktas bûtiskâs droðîbas prasîbas daþâm produktu grupâm, kas jâveic pirms produkta vai izstrâdâjuma pârvietoðanas uz Eiropas vienkârðo tirgu.

Uzòçmçjiem ârpus ES, kuri vçlas ieviest rakstu, lai darbotos kopienas laukumâ, piemçram, no Turcijas, ir jâdara, lai viòu ienâkumi atbilstu ES kvalitâtes modeïiem un vçrtîbâm. Viòiem ir jâpierâda ðis fakts.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdas pamatprasîbas bûtu jâievçro. Nav pienâkums nodroðinât ðîs vçrtîbas. Uzòçmçjs, kas ir unikâls veids, kâ pierâdît, ka viòa spçks atzîst, ka darbojas Kopienas laukumâ.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

CE zîme ir tikai raþotâja deklarâcija, ka produkts atbilst noteikumu pamatprasîbâm.Tam ir raþotâja deklarâcijas simbols vai pilnvarots pârstâvis. Tas apstiprina, ka produkts ir iekïauts lîgumâ ar pirmajâm prasîbâm, kas ietvertas direktîvâs par konkrçtu produktu. Var identificçt vienu vai vairâkas citas direktîvas.

Kopienas tiesîbas paredz atbilstîbas prezumpciju un minimâlo prasîbu izpildi, kas saistîtas ar raþojuma, kam ir CE zîme, droðîbu.

CE sertifikâts ir aizsargâts pret precçm, kas atðíiras no raþotâja vai pilnvarotâ pârstâvja. Tas ilgst pçc tam, kad ir pierâdîts, ka produkts atbilst stingrâm direktîvas prasîbâm. Lai noteiktu ðo faktu, tiek veikta atbilstîbas novçrtçðanas procedûra un pçc labas pârbaudes tiek izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var bût otrâs attiecîbâ pret risku, kas saistîts ar konkrçtas preces izmantoðanu. Jo lielâks ir risks, ka no izstrâdâjuma var izdarît zîmçjumu, jo vairâk tas ir nâvçjoðs, jo vairâk jâievçro tâ raþotâjs vai pilnvarotais pârstâvis. Daþos gadîjumos ieteicams ievçrot pat divpadsmit Kopienas standartus.