Norciini ar nodokiu administraciju

Putekïu piesâròojums ir ikdienas realitâte jebkurâ, pat mazâkajâ rûpnîcâ. Lieki teikt, kur notiek darbi, kas koncentrçjas uz milzîgu skaitu mazâku un plaðâku putekïu, tiek uzstâdîti ventilatori un veidus, kâ izvadît piesâròotu gaisu.

Piemçram, mâjâs, kas pârvieto koksni vai akmeni, nebûtu iespçjams piedalîties pastâvîgi putekïainâs telpâs, pat maskâ, kas aizsargâ personu no elpoðanas un mutes spurâm. Tâpçc gaisa vienîgâ ventilâcija ir vienîgâ, tâs veida aizsardzîba ir atðíirîga, un mazâkâs gaisa piesâròojuma daïiòu filtrçðana - tas ir jauns jautâjums, kas jârûpçjas katram uzòçmçjam, kurð novçrtç sevi un cilvçkus.

Putekïu savâkðanas veids ir novatoriska putekïu savâkðanas sistçma, kas paredzçta visâm nozarçm. Tâ arî apkopo tçrauda rûpnîcas, metinâðanas rûpniecîbu, kâ arî raþoðanas nozari neatkarîgi no to daïas. Mums ir nepiecieðama gaisa filtrçðana jebkurâ raþotnç, kurâ tiek raþotas maðînas - bieþi izejmateriâla mehâniskâs apstrâdes laikâ tâs rada putekïu piesâròojumu, kas var bût kaitîgs, kad to ievada savâ sistçmâ. Ciktâl mçs nepietiekami novçrtçjam filtru lomu mûsu paðu dzîvç, mçs varam izspiest pierâdîjumus, veicot pieredzi ar lakmusa testu, kas mçra krâna ûdens daudzumu pirms un pçc filtrçðanas. Pat elektriskâ tçjkannas filtra patronâm, kas novietotas uz elektriskâ tçjkannas, bûtu jâdomâ par to, cik daudz piesâròoto vielu nonâk neatkarîgâ sistçmâ, ja nav filtru. Gaisa gadîjumâ ir tikpat svarîgi - un vçl svarîgâk - tâpçc, ka gaisâ pârvietotâs molekulas neredz vai nejûtas, jo mçs varam izdzîvot savus nâvçjoðos produktus savai veselîbai, kad ilgu laiku katru dienu mçs ieelpojam rûpnîcâ izmantoto maðînu izelpas. .

Putekïu savâkðanas metodçs apvienotie gaisa filtri izmanto tâdu paðu principu kâ tçjkannâ. Tie ir vçl precîzâki, jo filtrçðanas mçríis ir daudz mierîgâks un gaisâ izkliedçts. Mçs varam izvçlçties jaunus stilus atkarîbâ no piesâròojuma veida, ko viòi tçrç mûsu rûpnieciskajâ uzòçmumâ.