Modes dizaineri ir zinami

Ðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja milzîgu skatîtâju, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ brîdî, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To darbîbâ tika izmantoti tikai uzticami un smalki, veselîgi, krâsaini krâsu audumi, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ sagatavoti ar tamborçjumu. Starp tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota îpaði ðim cîòam izveidotas skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâsaglabâ anonîms. Turklât izsolîja arî daudzus bagâtâkâs kolekcijas apìçrbus. Liels ienâkums no svarîgas izsoles tiks atzîmçts mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un aktîvas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir piedâvâjuði pârdoðanai mûsu izstrâdâjumus, un, tiklîdz tirdzniecîbas vieta bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu vienkârðâkas nekâ stacionâro veikalu kolekcijas.Jûsu paðu apìçrbu kompânija pastâv individuâli ar labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku jaunajâ, pirmkârt, visvieglâkos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi, ðis darbs bauda kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti veiksmîgas, jo vairâk, pirms sâkat veikalu, tâs, kas vçlas doties garâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir bijuði ïoti uzmanîgi gan saòçmçju vidû, gan sasniedzamâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçts daudzais gandarîjums, ko viòa ir saòçmusi un kas dod rezultâtus par vislabâko kvalitâti.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs