Likuma tehniska parbaude

Nelaimes gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai nâkotnç varçtu samazinât to atkârtotas izpildes risku. Pçtîjuma rezultâti skaidri norâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir cita veida uzraudzîba attiecîbâ uz maðînu droðîbu. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu izmantoðanu un ekspluatâciju, parâdâs jebkurâ dzîves cikla laikâ. Tâ apstrâdâ specifikâcijas lîmeni, kâ arî modeli, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir paredzçta, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var parâdîties darba vietâ. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai raþoðanai. Tiek izskatîtas individuâlas iezîmes un elementi. Tiek pârbaudîts ârstçðanas princips un apraksti, kas atvieglo darba òçmçju darbu ar maðînâm un instrumentiem. Nepiecieðamîba pçc vienas organizâcijas un aprîkojuma sertifikâtu glabâðanas lielâ mçrâ izriet no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Lietu uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir iespçja piedalîties maðînas sertifikâcijas nodaïas virzienos un vingrinâjumos. Zinâðanas, sajûta un zinâðanas, kas iegûtas ðâdu izmaksu un apmâcîbu laikâ, palielina konkrçto nelaimes gadîjumu skaitu darbâ, gan letâlu, gan turpmâku. Dalîba kursos un apmâcîbâs no maðînu un ierîèu sertifikâcijas lîmeòa dod visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç pareizu maðînu izmantoðanu un novçrtç darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas principus.