Kases aparats bcrniem

Rezerves fiskâlâ kase nav atbildîga, nav informâcijas par tâs turçjuma nâkotni noteikumos. Tâtad, kâpçc zaudçjat naudu par papildu naudu un kâdi tas bûs noderîgi?Pirmkârt, rezervju fiskâlais kases aparâts ir tâds pats kâ visa cita nauda, tâpçc jûs to varat iegâdâties ar fiskâlâs kases aparâta palîdzîbu. Tas novçrð papildu izmaksas.

Kâ jûs zinât, kompensâcija par ðâdu pirkumu ir lîdz 90% no tâs priekðrocîbâm. Tâ kâ mçs par to nemaksâsim ïoti daudz, ir vçrts bût droðam. Kopâ ar tâdâm priekðrocîbâm kâ nodokïu atskaitîðana, tâs apvieno un pilda pienâkumus. Tâ kâ rezervju finansiâlais nodroðinâjums tiek vçrtçts tâds pats kâ derîgais, ir nepiecieðams par to ziòot Nodokïu pârvaldei, kurâ reìistrâcijas numura pieðíirðanas kârtîba notiek vienâdi. Jums jâbût vienam no pçdçjiem, ka pamata kases neveiksmes sezonâ nodokïu maksâtâjam ir jâdomâ, ka tad ir nepiecieðams apturçt pârdoðanu, lîdz tas tiek novçrsts. Rezerves fiskâlâs kases turçtâjs nav vajadzîgs, jo parastâ neveiksmes periodâ jûs varat izmantot papildus, un tas patieðâm darbojas. Tas samazina nevajadzîgas pârdoðanas pârtraukðanas risku. Tâpçc tas ir papildu droðîba. Îpaði vajadzîgs tas pats, kas cilvçkiem, kuriem ir îpaða komerciâlâ loma. Ðâdas nozares neveiksme var radît finansiâlus zaudçjumus. Daþas stundas sadalîjums ir veselîga nauda iestâdçm, kurâm katru dienu nâk simtiem cilvçku. Ðâdos gadîjumos ir vçrts bût apdroðinâtiem. Tas nav îsti vajadzîgs mobilajam darbam vai, ja tiek parâdîts mazs veikals, kurâ jûs nedarât daudz darîjumu, jo darbîbas apturçðana uz daþâm stundâm veikalâ, kurâ faktiski nav lielas kustîbas, bûtiski neietekmçs ienâkumu zudumu. Jâapsver, vai paðreizçjâ situâcijâ jûs izðíçrdçjat laiku, veidojot un iegâdâjoties citu ierîci.