Fiskala kase elzab

Jauna kases aparâta izvçle mûsu nosaukumam ir labi pârdomâta, it îpaði, ja jûs plânojat iegâdâties aprîkojumu, kuru mçs izmantojam daudzus gadus. Mums ir jâdomâ ne tikai par kases aparâta veida izvçli, bet arî par paðu drukâðanas procesu, kam ir ârkârtîgi svarîga loma. Ja mçs ïoti nopietni uztveram visus svarîgâkos kases aparâta tehniskos parametrus, tas îpaði uzsvçrs nâkoðâs mûsu kases darbîbas izmaksas.

Kâ jau iepriekð minçts, ârkârtîgi svarîgs parametrs, uz kuru jâpievçrð îpaða uzmanîba, ir labas drukas mehânisma izvçle. Ðobrîd mçs varam izvçlçties starp adatu drukâðanas mehânismiem un termiski drukâðanas mehânismiem, kas spçlç ar vçl lielâku apòemðanos. Adatu mehânismi diemþçl ir ïoti spçcîgi un, vissvarîgâk, noteikti ir lçnâki nekâ termiskâs ierîces. Ir arî vçrts pieminçt, ka krâsoðanas lentes ir ieteicamas arî to svarîgai lietoðanai. Kases aparâti, kas ir adatu mehânismi, parasti ir daudz lçtâki, tâpçc tie pievçrð uzmanîbu klientiem, kuri vispirms pievçrð uzmanîbu vçrtîbai un atstâj atlikuðos kases aparâta tehniskos parametrus jaunajâ plânâ.

Posnet fiskâlais printeris ar izmaiòâm ir ïoti mâjîgs un darbojas ïoti âtri. Neliels trûkums, protams, ir nepiecieðamîba izmantot speciâlu termopapîru, kas parasti ir divreiz svarîgâks par iepriekð minçto ofseta papîru, ko bieþi izmanto punktu matricu printeros. Jums vajadzçtu atcerçties vairâk un ka jums vienmçr ir jâvalkâ iepriekð drukâti termopapîra ruïïi labvçlîgos apstâkïos. Par laimi, printeriem joprojâm ir elektroniskâ èeku kopija, ko atzinusi Nodokïu pârvalde. & Nbsp; & nbsp; Ðie dati ir jâsaglabâ 5 gadus, jo Nodokïu pârvaldei ir tiesîbas veikt pârbaudes.

Ir vçrts ieguldît cienîjamu uzòçmumu fiskâlajâs kabatâs, piemçram: posnet. Ðim raþotâjam paðlaik ir jâpiedâvâ mums vislabâkie kases aparâta tehniskie parametri, un bieþi vien finanðu ierîcçm ir pievilcîgas reklâmas.