Diagnostikas ierice bmw

Kas ir kolposkops?

Kolposkops ir ârkârtîgi vienkârða diagnostikas ierîce, ko izmanto ginekoloìisko izmeklçjumu laikâ. Tas ir specializçts rîks, kas, pateicoties optiskâs sistçmas izcilâs vçrtîbas kombinâcijai ar îpaðu koaksiâlo apgaismojumu, dod iespçju rûpîgi pârbaudît intîmâs sievieðu íermeòa daïas, kas pakïautas bîstamâm slimîbâm. Izmantojot kolposkopu, varat lejupielâdçt lîdz 400x attçla palielinâjumu.

Kolposkops un tâ izmantoðana

Kolposkops rotç kolposkopijai, tas ir, dzemdes kakla virsmas izpçtei kopâ ar kanâlu, un maksts un vulva plânâ, lai noteiktu izmaiòas, kas varçtu norâdît uz dzemdes kakla vçþa preklîniskajâm formâm. Tiek ziòots, ka kolposkopâ veiktâs diagnozes precizitâte ir no 79 lîdz 97% atkarîbâ no tâs formas.

Kâ darbojas kolposkopiskais izmeklçjums?

Kolposkopija ir nesâpîga pârbaude, ko veic, kad pacients sçþ uz ginekoloìiskâs krçsla. Individuâlâ izmeklçðanas sâkumâ ârsts izveido îpaðu spilgtumu pacientam, kas ïauj vizualizçt dzemdes kakla daïu. Pçc to piestiprinâðanas vagînâ tiek veidots spogulis ar caurspîdîgâm sienâm, ar kuru palîdzîbu maksts sienas un dzemdes kakla izmçrs tiek uzskatîts par atbilstoðu palielinâjumu, ar augstu gaismu. Kolposkops ar kameras palîdzîbu ïauj ierakstît ðo jautâjumu un bût uzmanîgiem papildu ekrânâ, kâ arî saglabât un dot pacientam, kâ arî medicîniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas un diagnozes izvietoðanas beigâm.